Преимущества на арбитража пред държавното правосъдие

ПРЕИМУЩЕСТВА НА АРБИТРАЖА ПРЕД ДЪРЖАВНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Производството пред арбитражен съд е най-старата позната форма за правораздаване, която съществува преди създаването на държавата и държавния съд. При арбитража по обща воля на страните по едно правоотношение – примерно договор, евентуален спор се отнася за решаване пред предварително избран и посочен от страните арбитър или арбитражен съд.

Оттук в закона са уредени двете форми на арбитраж – институционален, при която форма арбитражният съд е съд към определено сдружение, напр. Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, или арбитраж "ad hoc", който представлява определено от страните предварително физическо лице или лица, които се ползват с доверието и на двете страни по един договор и в случай на спор следва да го решат.

В България арбитражният съд и в двете му форми е допустима алтернатива на държавното правосъдие, уредена в Закона за международния търговски арбитраж, който намира приложение и за спорове, възникнали на територията на страната. В практиката страните по даден договор по традиция не определят пред кого ще се решава даден спор във връзка с договора, като в този случай автоматично спорът се отнася за решаване от държавния съд.

За да възникне компетентност на арбитража страните по един договор следва изрично да включат в договора арбитражна клауза, в която да укажат към кой конкретно арбитраж отнасят спора – арбитраж ad hoc, като посочат арбитъра или арбитрите, или институционален арбитраж, като посочат кой – АС при БТТП, АС при БСК, АС за решаване на търговски спорове, гр.Бургас или друг.

В условията на финансова криза значително се увеличи броят дела, отнасяни до държавен съд, като в последната година се наблюдава сериозно забавяне на държавното правораздаване, което при търговските спорове е фатално и равнозначно на отказ от правосъдие – даден спор да се реши примерно след три години, когато търговецът вече може да е фалирал поради натрупан обем лоши вземания.

При дадена категория спорове е неприложим арбитража и те задължително следва да се решават от държавен съд – вещни спорове, трудови спорове, дела за издръжка и др., което по дефиниция прави държавния съд по-натоварен с дела, отколкото арбитража.Оттук се извежда и най-голямото преимущество на арбитража – бързина. Ако средно едно дело в държавен съд се решава за две-три години, то пред арбитражен съд делото приключва за максимум три месеца. От една страна за бързото приключване на делата пред държавния съд пречка е посочената по-горе натовареност с различни по вид и голям обем дела, а от друга страна при държавният съд важи три инстанционното разглеждане на делата. При арбитражният съд спорът се решава само от една инстанция с окончателно решение, което влиза в сила при съобщаването му на страните по спора.

Тук не се спирам подробно на сложният и отнемащ в държавния съд понякога година процес на призоваване на ответника по даден спор, който за сравнение при арбитража отнема до две седмици и се изразява в изпращането по куриер на максимум две призовки и при неоткриване на ответника той се счита редовно призован. Също така няма да засягам и практиката на множество съдии да намират все нови и нови нередности на исковата молба на кредитора, като многократно я оставят без движение до отстраняване на често пъти въображаема нередовност.

Следват няколко заседания, адвокатски трикове за бавене на делото от ответника, и всякакви други изкуствени пречки. Само ще отбележа, че при арбитражното производство призоваването на ответника става чрез максимум две изпращания на призовката по куриер, арбитражното заседание е само едно или може да не се провежда арбитражно заседание, а делото да се реши само по представените от страните документи, арбитражното решение се постановява в срок от няколко дни след приключване на арбитражното заседание, окончателно е и влиза в сила след изпращането му на страните чрез куриер.

Следващо преимущество на арбитража е, че изпълнителен лист на основание на арбитражно решение се издава не от районен съд, който в големия брой случай е първоинстанционния съд по делата, а от Софийски градски съд, който е компетентен за всички арбитражни решения, постановени от всички арбитражни съдилища в страната. Това означава, че в големия брой случай, изпълнителният лист ще се издаде за няколко седмици от СГС, в сравнение с няколко месеца, когато се издава от районен съд, който е най-натоварения съд в държавната съдебна система. Не на последно място цената на процеса при арбитража е по-ниска от държавната такса в исковия процес, която винаги е 4%, докато при различните арбитражи е около 3%.

В заключение ще отбележа, че арбитражният съд ползва арбитри, които са добре запознати с проблемите на състоятелните търговци в страната, като проявяват нетърпимост към некоректните търговци в оборота, които в голяма част от случаите са причина за нестабилност в икономиката на страната.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
  ДЪРЖАВЕН СЪД АРБИТРАЖЕН СЪД
Срок за образуване на дело
и разпределяне на състав:
няколко седмици незабавно
Срок за насрочване
на първо заседание
от няколко месеца до две години до три седмици
Срок за приключване
на делото
до три години три месеца
Срок за снабдяване с
изпълнителен лист
от няколко седмици до три месеца до три седмици
решение в полза на
изправната страна
50% 90%