Арбитражна клауза на съда за търговски и потребителски спорове

Арбитражна клауза

„Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящeто споразумение, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – от Арбитражния съд за търговски и потребителски спорове към Сдружение „Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове”, гр.София, като страните се съгласяват спорът да се реши еднолично от арбитър от списъка на арбитрите, като арбитърът ще се определи от Председателя на арбитражния съд.”