Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове

Арбитражният съд за търговски и потребителски спорове е независима правораздавателна институция. Организацията на Арбитражният съд и статутът на членовете на арбитражната колегия се определят с устав.